Gedragsregels - Natuur Fotografen Hoge Dijken

Ga naar de inhoud
Info
GEDRAGSREGELS

NFHD-leden respecteren de gedragsregels inzake verantwoorde natuurfotografie die werden opgesteld door BVNF (Bond voor Verantwoorde NatuurFotografie)
 
 • Basisprincipe
Bij het beoefenen van natuurfotografie mag noch het leven, noch de levenswijze van dieren en planten in het gedrang worden gebracht. Het behoud en het welzijn van het gefotografeerde wezen en zijn omgeving primeren steeds op het document. De toepassing van dit principe vereist een zekere basiskennis inzake natuurbehoud en ecologie. Soortenkennis en kennis inzake gedrag en ecologie van de gefotografeerde soorten, zal de toepassing van het basisprincipe ten goede komen.

 • Gedragsregel
1. Planten en dieren worden in hun natuurlijke milieu gefotografeerd, daar waar die vrij en spontaan voorkomen. het plukken van planten of het vangen van dieren voor fotografische doeleinden is uitgesloten.
 • Slechts wanneer natuurlijke elementen (planten, dieren, geologische- en fysische verschijnselen) het eigenlijke onderwerp van een opname vormen, en deze gemaakt is daar waar die vrij en spontaan voorkomen, beschouwen we dit als natuurfotografie.
 • Aquarium-, terrarium- of zoo fotografie en het fotograferen in Game Farms waar het gaat om gevangen of getrainde dieren vallen buiten het werkveld van BVNF en NFHD.

 • Sommige landschappen (natuur-, nagenoeg natuur- en half natuurlandschappen) behoren tot het domein van de natuurfotografie.

 • Opnamen van aanslagen op natuur en milieu vallen eveneens binnen het werkveld van BVNF en NFHD als fotografie ten dienste van de natuur- en milieubescherming.

 • Het vertonen van beelden die ten opzichte van de oorspronkelijke opname zijn gewijzigd op digitale of op andere wijze, behoort niet tot het werkveld van BVNF en NFHD.


2. Bij het fotograferen zal men zo min mogelijk in bestaande toestanden ingrijpen en er in ieder geval op letten dat daarbij de natuurlijke bescherming van planten en dieren bewaard blijft.

3. Nestfotografie van vogels is uitgesloten. Het fotograferen van vogels in de nabijheid van een nest is af te raden.
  • Door af te zien van nestfotografie van vogels in het algemeen wordt vermeden aanleiding te geven tot het maken van nestopnamen van vogels die storingsgevoelig zijn.
  • Soorten, waarvan algemeen bekend is dat zij de aanwezig van mensen tolereren (eventueel afhankelijk van plaats en tijd), kunnen wel in de nabijheid van het nest gefotografeerd worden mits strikte inachtneming van het basisprincipe (bijvoorbeeld klippenvogels).

4. Opnamen van nestholen en opnamen in de nabijheid van nestholen van andere dieren dan vogels wordt afgeraden als de kans op verstoring aanwezig is.

5. Het storen van voedsel zoekende of voedsel aandragende dieren moet vermeden worden.
  • Voor een groot deel van hun wakkere tijd zijn dieren op zoek naar voedsel. Ook zonder de tussenkomst van de mens worden ze hierbij wel eens verstoord zonder dat ze daar merkbaar schade van ondervinden. Dit kan uiteraard veranderen wanneer die storing te lang duurt of voortdurend word herhaald. Wanneer dieren echter verzwakt zijn, voedsel moeilijk te vinden is, of ze ook nog jongen en eventueel hun partner moeten voeden, kan zelfs een eenmalige verstoring fataal zijn. Daarom wordt het fotograferen van voedsel aandragende dieren afgeraden, tenzij dit vanuit een met de nodige omzichtigheid geplaatste schuilhut gebeurt.

6. Slaap- of rustplaatsen worden niet verstoord.
  • De winterslaap dient absoluut gerespecteerd te worden, want verstoring hiervan kan zelfs het overleven van de betrokken dieren in gevaar brengen. Een hoogwatervluchtplaats bv. kan interessant zijn om een schuilhut te plaatsen, als men ten minste onopgemerkt blijft tot alle vogels spontaan, bij een lager tij, die zandbank hebben verlaten.

7. Gedrag waarbij het dier zelf schade kan ondervinden wordt niet uitgelokt. Het gebruik van geluidscassettes is af te raden.
  • Aanbod van voedsel of drinkwater kan, indien correct toegepast, een positieve methode zijn om dieren in de nabijheid te krijgen. Indien dieren geheel of gedeeltelijk van dit voedselaanbod afhankelijk worden voor hun overleving (bv. bij wintervoeding) dient men dit uiteraard ook vol te houden na het maken van de gewenste opnamen, tot deze tussenkomst overbodig wordt.

8. Manipulatie van dieren (vasthouden, verplaatsen) en van planten (vastklemmen) is in de regel niet gewenst, vaak af te raden, en soms helemaal uit te sluiten. Indien een opname slechts zou kunnen gemaakt worden dankzij manipulatie, kan men beter een andere gelegenheid afwachten om die soort te fotograferen.
  • Soms kan men door eenvoudige manipulatie het (over)leven zelf van de dieren in gevaar brengen (bv. verstoting van gemanipuleerde jongen door een ouderdier). Overigens druist manipulatie vaak reeds in tegen één of meer van de vorige gedragsregels.

Terug naar de inhoud